VI. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Sonuç Bildirgesi


Poster ve Bildiri Sunumu

Poster ve bildiri başvuru için son gönderme tarihi:
1 Ekim 2011

(Bildiri ve Poster yazım kuralları web sayfasında duyurulacaktır)

Kongre Sekreteryası:

TTB – Ankara Tabip Odası
İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu
İşçi Sağlığı Kongresi Düzenleme Kurulu

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi